การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

by : ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
hits : 1749
year : 2554

การวัดผลองค์กรแบบสมดุล

by : ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
hits : 4975
year : 2553

เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

by : รศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ และ รศ.ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
hits : 2612
year : 2557

ความลับของการวัดผล

by : นภดล ร่มโพธิ์
hits : 3076
year : 2558

The Last Jigsaw Piece for Success

by : Nopadol Rompho
hits : 2033
year : 2016

เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร

by : รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์, รศ.ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
hits : 2119
year : 2554

Thaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์