การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

by : รศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ และ รศ.ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
hits : 1925
year : 2557

ความลับของการวัดผล

by : นภดล ร่มโพธิ์
hits : 2293
year : 2558

The Last Jigsaw Piece for Success

by : Nopadol Rompho
hits : 1357
year : 2016

การวัดผลองค์กรแบบสมดุล

by : รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
hits : 4067
year : 2553

เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร

by : รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์, รศ.ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
hits : 1701
year : 2554

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

by : รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
hits : 1387
year : 2554

Thaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์