Thaiscorecard

Website นี้จัดทำขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอาจารย์เป็นผู้สอนวิชาเกี่ยวกับการวัดผลองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการบริหารการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศ

หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใด สามารถติดต่อได้ที่

Email: nopadol@tbs.tu.ac.th

Twitter: @NopadolRompho 

Instagram: @nopadolrompho


สถิติการเข้าชม
กำลังออนไลน์ : 3
ผู้เข้าชมวันนี้ : 34
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 514
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 29,991

หนังสือ


Thaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์