การวิเคราะห์ข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง

by : นภดล ร่มโพธิ์
hits : 2453
year : 2559

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

by : รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
hits : 3123
year : 2555

แค่คิดก็ผิดแล้ว

by : นภดล ร่มโพธิ์
hits : 2574
year : 2558

การวิจัยทางธุรกิจ

by : รศ. ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย, รศ.ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์, รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
hits : 2730
year : 2555

การวิจัยทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

by : รศ. ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย, รศ.ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์, รศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์
hits : 2907
year : 2557

Thaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์