การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)

Title: การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)

Description: การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory)
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 1747
Year: 2555

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์