เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร

Title: เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร

Description: เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์, รศ.ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
Hits: 2532
Year: 2554
N/A

PDF Viewer

N/A

Thaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์