การประเมินผลสำเร็จของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : กรณีศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Title: การประเมินผลสำเร็จของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : กรณีศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Description: การประเมินผลสำเร็จของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : กรณีศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
By: รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
Hits: 748
Year: 2554

PDF ViewerThaiscorecard.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์